Tin tức sự kiện

about

GIỚI THIỆU VỀ XÃ TÂY TIẾN

Xã Tây Tiến là một xã thuần nông cây lúa, xã có 4 thôn có số nhân khẩu là 4.317/1.499 hộ. Có diện tích đất tự nhiên là: 537,62ha; xã có 7 chi bộ trong đó 4 chi bộ thôn 02 chi bộ giáo dục và 01 chi bộ quỹ Tín Dụng với 255 đồng chí Đảng viên.